Đội Ngũ

“Chúng tôi là một tập thể xuất sắc, không phải là những cá nhân xuất sắc”

Victor Pham

CEO

Tony

Vice director & CTo

Brian Le

Product manager

Kevin Pham

support manager

Thành

Technical Leader

Khoa

QUALITY CONTROL

Thuận

FULLSTACK Developer

Thông

Mobile Developer

Hùng Trần

UI/UX DESIGNER

Văn Thọ

business analyst

Hiếu

Research & Development

Đạt

SALES STAFF

Thắng

HELPDESK

Thông tin của bạn đã được gửi thành công